MTC SLOVAKIA a.s.

Verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Por. číslo1.
Dátum zverejnenia zákazky1.8.2013
Špecifikácia predmetu zákazkyVýpočtová technika
CPV kód (Spoločný slovník VO)

30213100-6 Prenosné počítače

48620000-0 Operačné systémy

Termín dodania   tovaru/služby/stavebných prácPredpokladaná doba trvania zmluvy na dodanie tovaru  je tri (3) mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Lehota na predloženie ponukydo 14:00 hod., 16. augusta 2013
Dátum zadania zákazky (uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom)